• Post Box No. 77, Sulthan Bathery ,Wayanad ,Kerala, India. Pin:673592
  • 04936 220 479 /9497705392
  • shreyasbathery@gmail.com, shreyaswayanad@gmail.com
  • 04936 220 479 /9497705392
  • shreyasbathery@gmail.com, shreyaswayanad@gmail.com
Logo
Shreyas Social Development Organisation

News & Events

Natural Fibre Training held at Shreyas

mNz-dÂss^_À lmân-{Im^vävkv ]cn-io-ew kam-]n-¨p

lmân-{Im^vävkv Un]mÀ«vsaân-sâbpw mj-W skâÀ t^mÀ Unssk³ Bâv t{]m-UIväv Uh-e-]vsaân-sâbpw klm-b-t¯msS t{ibkv kwLSn-¸n¨ {]Ir-Xn-Z¯mcp-IÄsIm­pÅ Dev]¶ nÀamW ]cn-io-ew kam-]n-¨p. ss{Xamk ]cn-io-ew hnP-b-I-c-ambn ]qÀ¯o-I-cn¨ 40 hn-X-IÄ¡v _t¯cn cq]Xm²y£³ tUm:tPmk^v amÀ tXmakv kÀ«n-^n-¡äv hnX-cWw sNbvXp. t{ib-kv F-Ivkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ AUz.- ^m.- s_¶n CS-b¯v  A[y-£X hln-¨p. lm³Un-{Im^väv Un]mÀ«vsaâv Akn-Ìâv Ub-d-IvSÀ F. sI. cq]vNµÀapJy- k-tµiw ÂIn. PnÃmhyh-kmbtI{µw P-dÂamt-PÀ ]n.Fkv kptcjvIpamÀ, s{Sbn-À A©p, s{]mPIvSv Hm^o-kÀiin-Ip-amÀ, tImÀUn-t-äÀ sP³kn _nPp, FDP tImÀUn-t-äÀ enÃn hÀKo-kv, C³kv{S-IvSÀ hk´ ca-W³ F¶n-hÀ kwkm-cn-¨p.-hy-h-kmb hIp-¸nsâ hnhn[ ]²-Xn-I-sf-Ip-dn¨v kp¯m³ _t¯cn  Xmeq¡v C³U-kv{Sn-b FIv̳j³ Hm^o-kÀ KncnP ¢mkv bn-¨p. XZ-h-k-c-¯n tkhv .F.-^m-an-en-¹m³ ]²Xn IpSpw-_-§Ä¡v hcp-am--Zm-bI ]²Xn Bcw-`n-¡p-¶-Xn-mbnsN¡v hnX-c-Whpw S-¯n.