• Post No. 77, Sulthan Bathery ,Wayanad ,Kerala, India
  • 04936 220 479 / 04936 220 002/9497705392
  • info@shreyas.org, shreyaswayanad@gmail.com
  • 04936 220 479 / 04936 220 002/9497705392
  • info@shreyas.org, shreyaswayanad@gmail.com
Logo
Shreyas Social Development Organisation

News & Events

New Assistant Executive Director of Shreyas

t{ib-knv ]pXnb Akn-Ìâv FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ

t{ibkv Akn. FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSdmbn ^m. tXmakv ]p¶-aS¯n nb-an-X-mbn. _t¯cn cq]-X hnImcn P-dmÄ tam¬. tXmakv Imªn-c-ap-I-fnÂ, s{]mIyptdäÀ ^m. tPm¬ Ncp-hnf, t{ibkv FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ ^m. tSmWn tImgn-a®nÂ, t{ibkv Ìm^w-K§Ä F¶nhÀ k¶n-ln-X-cm-bn-cp-¶p.